Gropa massetak i Kongsvinger kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gunnar Holth Grusforretning.

Søknaden gjelder Gropa masseuttak på 12/24, 12/56, 12/112 i Kongsvinger kommune. Omsøkt område er om lag 48 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på side 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på om lag 35 000 m3 og et total uttak på om lag 135 000 m3. Området er i den kommunale arealplanen avsatt til masseuttak og regulert til område for masseuttak i reguleringsplan for «Gropa steinuttak og masseuttak», datert 7. november 1994, med endringer datert 26. september 2002.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 6. desember 2017