Grønne Bakke i Marker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Hans Braarud, datert 25.08.2014.

Søknaden gjelder Grønne Bakke på gnr/bnr 118/31 i Marker kommune. Masseuttaket ligger langs Rørvikveien ca. 15 km fra kommunesenteret Ørje. Det omsøkte området er på ca. 53 dekar. Det foreligger en reguleringsplan for området vedtatt 13.12.2005. Området er avsatt til råstoff i kommuneplanens arealdel.

Søknaden legges ut til høring. Saksdokumentene ligger tilgjengelig fra menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMFs forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes innen fristen 01.07.2014

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim.
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 1. juli 2015