Grønnbakken grustak i Harstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Magne Harald Olsen.

Grønnbakken grustak er lokalisert på gnr./bnr. 78/6 i Harstad kommune. Størrelsen på det omsøkte areal er ca. 136 dekar. Området er regulert til steinbrudd/masseuttak i reguleringsplan som er vedtatt av kommunestyret i Harstad kommune 14. april 2013. Forventet årlig uttak er 15 000 m3 og anslått totalvolum er 1 000 000 m3. DMF gjør oppmerksom på at det er oppgitt feil volum på anslått årlig uttak i driftsplan.

Grønnbakken grustak ligger ca. 9 km fra Harstad sentrum. Det er oppgitt at forekomsten består av sand og grus med partier av slit/leire. Massene skal blant annet brukes til utbygging av vei og massene er godkjent som frostsikringslag i vei.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 20. April 2017