Grønelihovda i Vestre Slidre kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Stølsvegen Panoramavegen SA.

Stølsvegen Panoramavegen SA søker om driftskonsesjon for Grønelihovda i Vestre Slidre kommune. Omsøkt konsesjonsområde er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 94/1 festenummer 1073 i Vestre Slidre kommune. Konsesjonsområde utgjør et areal på 49 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget.

Anslått totalvolum for uttak er oppgitt til 400 000 m3 masse. Forventet årlig uttak er oppgitt til 2500 m3. Årlig uttak og forventet levetid vil imidlertid variere med markedets etterspørsel.

Omsøkt konsesjonsområde er i vedtak av 14. juni 2001 regulert til område for steinbrudd.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 26. august 2019