Grishaugmyra i Froland kommune – prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om tillatelse til prøveuttak av naturstein etter mineralloven § 12 fra Olav Lindstøl AS.

Søknaden gjelder et prøveuttak på ca. 2000m3 fast fjell ved Grishaugmyra, ca. 1-1,5 km nord for Mjåvatn, øst for R42, på del av eiendommen 33/1 i Froland kommune. Uttaket vil forgå på en kvartsglimmergneis. Formålet med prøveuttaket er å kartlegge området, undersøke kvalitet og eventuell mengde for uttak av stablestein/murestein og skifer.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 9. oktober 2020