Grimsmoen uttak i Folldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Folldal Maskin AS.

Uttaket er lokalisert på gbnr. 57/1 i Folldal kommune. Omsøkt uttaksområde har en størrelse på omlag 147 dekar og fremgår av kart på s.4 i høringsvedlegget. Uttaket er i kommunens arealplan avsatt til landbruks- og skogsområde og regulert i reguleringsplan for Grimsmoen grustak, datert 27.10.2011. I søknaden opplyses det at det dreier seg om uttak av løsmasser. Det er estimert et årlig uttak på ca. 10 000 m3 og et totalt uttak på ca. 560 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 19. April 2017