Grevsneset i Volda kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Aurstad Tunnel AS (org. nr. 885 349 552) for uttak på gbnr. 31/1 i Volda kommune.

Omsøkt areal er på ca. 52 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 60 000 m3 og totalt uttak på om lag 720 000 m3.

Området er i regulert til område for masseuttak i detaljreguleringsplan for Grevsneset med Plan ID 2019001, datert 30. september 2021. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 24. mars 2023