Grenland Massegjenvinning i Skien kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra NCC Grenland Massegjenvinning AS.

Det søkes om å ta ut totalt 560 000 m3 fast fjell, årlig uttak er oppgitt til å ligge rundt 50 000 m3. Massene brukes primært som tilslag til bygge- og anleggsarbeid og vegbygging samt som tilslag til noe ubunden bruk.

Uttaksområdet er regulert som steinbrudd og masseuttak, vedtatt 22.03.2017.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018