Gråura massetak i Sel kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Swerock AS.

Søknaden gjelder uttak av mineralske ressurser i form av mineralske ressurser på deler av gbnr. 313/1 og 315/18 i Sel kommune. Omsøkt område er på om lag 109 daa som vist i kart i høringsvedlegget på side 14. Planlagt årlig uttaksvolum er i søknaden angitt til ca. 42 000 m3 masser i året, mens samlet uttaksvolum er angitt til 1 820 000 m3 masse. Dette gir en anslått levetid på uttaket på i overkant av 40 år. Uttakets levetid vil imidlertid variere med etterspørselen av de produserte masser. Bruksområdene for massene vil være byggeråstoff, blant annet til asfalt og vegbygging.

Området er omfattet av reguleringsplan «Detaljregulering for nytt masseuttaksområde på Sandbumoen», planID 05170218, vedtatt 20. juni 2016. Uttaksområdet er regulert til masseuttak og kombinert formål masseuttak/industri.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. juni 2020