Gråsteinlia steinbrudd i Indre Fosen kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Sverre Schei Entreprenør AS.

Sverre Schei Entreprenør AS søker om driftskonsesjon for Gråsteinlia steinbrudd. Søknaden gjelder uttak av fast fjell på deler av gbnr. 9/1 i Indre Fosen kommune. Uttaksområdet er på 200 daa.  Anslått totalvolum for uttaket er ca. 4,5 millioner m3, mens antatt årlig uttak er oppgitt til 7 500 m3 masse.

Området er i henhold til reguleringsplan «Gråsteinlia steinbrudd», vedtatt 8. februar 2018, regulert til råstoffutvinning. Massen er egnet som frostsikringslag, til erosjonssikring og grøftemasse.

Etter endt drift vil uttaket ryddes og sikres. I henhold til reguleringsbestemmelsene vil det også være en mulighet for å ta imot inntil 30 000 m3 rene deponimasser pr. år. Det vil imidlertid ikke bli mulighet for deponering av masser før slutten av etappe 2.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 1. februar 2019