Granit steinbrudd i Larvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Lundhs AS for Granit steinbrudd i Larvik kommune.

Søknaden gjelder Granit brudd i Larvik. Granit steinbrudd er en del av Tvedalen steinindustriområde. Lundhs AS driver uttak av larvikitt i området.

Anslått berørt areal er om lag 460 dekar, og vises på kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omfattede eiendommer er gbnr. 4080/1, 4080/97/1, 4105/4 og 4105/17 i Larvik kommune.

Konsesjonsområdet er en del av reguleringsplan «Tvedalen steinindustri», planid 3805_1996.10.01, vedtatt 19.12.1996.

Merk at både berørt areal og omfattede eiendommer avviker noe fra opprinnelig søknad, ettersom konsesjonsområdet er revidert i ettertid.

Bruddet ligger i tilknytning til Rønningen steinbrudd og Vevja brudd, som er på høring samtidig. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 3. januar 2022