Granåsen i Vefsn kommune – prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Normin Mine AS.

Søknaden gjelder et prøveuttak på ca. 2000 m3 fast fjell. Omsøkt område er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 200/52 og utgjør et areal på 3,7 dekar. Kart på side 2 i høringsvedlegget viser omsøkt område for prøveuttak. Området er i vedtak av 4. september 2013 regulert til område for steinbrudd/masseuttak.

Forekomsten er en dolomittmarmor og deler av dolomittmarmoren er brucittførende. Sentrale partier av bergarten er tolket til å inneholde lite uønskede bergartssoner. Det har vært foretatt kjemiske analyser i sentrale deler av dolomittmarmoren og disse har vist seg å være meget rene. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. november 2019