Gråbølsødegården pukkverk i Marker kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Jens Håkon Bjerke.

Gåbølsødegården pukkverk er lokalisert på gnr./bnr. 127/5 i Marker kommune. Totalt omsøkt område er 9 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Området er i vedtak av 1. februar 2000 regulert til område for steinbrudd (Plan-ID 20020001). Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatte uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes som byggeråstoff. Det er estimert et årlig uttak på 5000 m3 og et totaluttak på 200 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. April 2018