Gjuvesæter masseuttak i Sør-Aurdal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Dokkedalen AS med org. nr. 922 724 881, for uttak på del av gbnr. 25/1 og 26/3 i Sør-Aurdal kommune. Omsøkt areal er på ca. 34 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 15.000 m3 og totalt uttak på om lag 320.000 m3.

Området er regulert til steinbrudd og masseuttak (MU) i reguleringsplan for Gjuvesæter masseuttak med planid.: 0540R047, vedtatt av kommunen den 27.03.2008. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 13. februar 2023