Gjøstjønnbekken grustak i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Gjøstjønnbekken grustak på gbnr. 112/10 i Tynset kommune. Omsøkt område er om lag 39 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s.4 Området er i reguleringsplan, datert 29. mai 2007, regulert til masseuttak.

DMF gjør oppmerksom på at informasjon om volum for uttak av masser i henholdsvis søknadsskjema og driftsplan avviker fra hverandre. Tiltakshaver har imidlertid i dialog med DMF presisert at det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 3000 m3 og totalt gjenværende masser på 240 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. juni 2017