Gjerstadskogen i Larvik kommune - prøveuttak

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad datert 31.10.2016 om tillatelse til prøveuttak etter § 12 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) Lundhs AS.

Søknaden gjelder prøveuttak av ca. 800 m3 fast fjell i Gjerstadskogen på del av eiendommen 1034/3 i Larvik kommune. Prøveuttaksområdet ligger ca. 1,8 km nordvest for Tjøllingvollen og ca. 400 m syd for Stålakerbruddet.

Prøveuttaket skal foregå i et tidligere steinbrudd der det ble drevet prøvedrift på slutten av 1970-tallet. Prøvene den gang viste etter tidligere utsagn at larvikitten i området var noe mer finkornet og blåere enn dagens kvalitet i Stålakerbruddet. Dette er opplysninger som Lundhs AS ønsker å få verifisert gjennom omsøkt prøveuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 16. januar 2017