Gjermundnes i Vestnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Gjermundnes Naturmurstein AS.

Uttaket er lokalisert på gnr./bnr. 35/1, 35/7, 35/10 og 35/152 i Vestnes kommune. For ordens skyld gjøres oppmerksom på at gnr./bnr. i søknadsskjemaet ikke stemmer med dagens situasjon. Konsesjonsområdet er på 182 dekar og går frem av vedlegg «omsøkt konsesjonsområde Gjermundnes». Området er i reguleringsplan med planid. 0121 1535 og vedtaksdato 20.07.2013 regulert til råstoffutvinning.

Forekomsten er en båndet gneis egnet til uttak av små og mellomstore murstein. Restmaterialet knuses til pukk og grus. Totalvolum for uttaket er omtrent 3 millioner m3. Forventet årlig uttak er 40 000 m3. Hovedproduktet er murstein til ulike formål. Restprodukter blir knust til pukk eller anvendt til fyllmasse.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 30. november 2018