Gisna - Flatmoen Statskog i Rennebu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Gisnås AS.

Gisna – Flatmoen Statskog er lokalisert på gnr.bnr. 237/2 i Rennebu kommune. Det omsøkte området er omtrent 111 dekar. Det foreligger ikke reguleringsplan for området. Søker har opplyst at det pågår et arbeid med ny reguleringsplan for uttak av masser i det aktuelle området. I kommuneplansammenheng har søker opplyst at det omsøkte området ligger innenfor LNF-området sone 1, hvor det er forbudt mot spredt bolig, ervervs- og fritidsbebyggelse.

I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som er gjenstand for utvinning er grusmasser. Grusen er tenkt benyttet til tilslag til betong. Totalvolumet for uttaket er anslått til ca. 160 000 m3. Forventet årlig uttak er ca. 8 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 7. April 2017