Gismarvik i Tysvær kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Ølen Betong AS.

Ølen Betong AS søker om driftskonsesjon for Gismarvik i Tysvær kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 23 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 1/177 og gnr./bnr. 1/178. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området regulert til industriområde i detaljreguleringsplan vedtatt av kommunestyret i Tysvær kommune den 20. november 2018.

Forekomsten som skal utvinnes består av granittisk gneis (fast fjell) som skal sprenges ut og knuses til byggeråstoff, som skal benyttes tilslag for betong. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er ca. 400 000 m3 og et årlig uttak på rundt 40 000 m3. Årlig uttak kan imidlertid variere som følge av marked og etterspørsel.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning medBergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Lørdag, 4. juli 2020