Geisvikskaret (Brenna) i Narvik kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Arne Sigmund Myreng (enkeltpersonforetak).

Arne Sigmund Myreng (enkeltpersonforetak) har søkt om driftskonsesjon etter mineralloven for Geisvikskaret (Brenna) i Narvik kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 22 dekar og fremgår av kart på side 4 i høringsvedlegget. Det er anslått et årlig uttak av gneis/fast fjell på 10 000 – 15 000 m3 og et totaluttak på 124 000 m3. Uttaksområdet er i kommuneplanens arealdel, vedtatt 24. november 2015, avsatt til råstoffutvinning.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 1. oktober 2019