Gaurak masseuttak i Nissedal kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Kjell Asbjørn Solberg AS.

Søknaden gjelder Gaurak masseuttak på gbnr. 33/11 i Nissedal kommune. Omsøkt område er 19 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 120 000 m3. Området er i reguleringsplan for Gaurak masseuttak, datert 15. februar 2005, regulert til masseuttak.

Det bemerkes at tiltakshaver er i avslutningsfasen, jf. høringsvedlegget om «avslutningsplan».

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 29. mars 2021