Garrajok i Alta kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Lemminkäinen Norge AS.

Uttaksområdet på Garrajok er lokalisert på gnr./bnr. 19/1 i Alta kommune. Totalt omsøkt området er på 116 dekar. Området er i reguleringsplan regulert til område for uttak av sand og grusmasser, datert 23. juni 2008. Garrajok massetak ligger ved RV 93, ca. 7 km syd-vest for Eiby i Alta kommune. Det har blitt drevet med uttak i det omsøkte området i ca. 50 år. Det er oppgitt i søknaden at forekomsten inneholder byggeråstoffer. Råstoffene skal i hovedsak benyttes til veibygging og som betongtilslag. Det er estimert et årlig uttak på ca. 12 000 m3 og et totaluttak på 800 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 27. April 2017