Garberg i Orkdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra NCC INDUSTRY AS, tidligere foretaksnavn «NCC ROADS AS».

Garberg er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 138/2 i Orkdal kommune. Det omsøkte området er om lag 71 dekar og fremgår av kart på side 17 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til råstoffutvinning i kommunens arealplan datert 28.01.2015. Det er oppgitt at forekomsten består av løsmasser som skal hovedsakelig benyttes som tilslag i betong og asfalt. Det er estimert et årlig uttak på om lag 5.000 m3 og et totalt uttak på 112.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 1. juni 2017