Gamvikveien steinbrudd i Gamvik kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Gamvikveien uttak er et steinbrudd lokalisert på gbnr. 3/1 i Gamvik kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være 42 dekar og fremgår av kart på side 4. i høringsvedlegget. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert i detaljreguleringsplan for Steinbrudd ved Gamvikveien, datert 19. mars 2015. Området ligger i reinbeitedistrikt 9 Olggut Corga/Oarje-Deatnu. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av kvartsittstein. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 260 000 m3 og årlig uttak er anslått til 10 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 6. juni 2017