Gammelsæterbrakka i Meldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Ola Lund.

Gammelsæterbrekka er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 113/2 i Meldal kommune. Det omsøkte området er om lag 15,9 dekar og fremgår av kart på side 10 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til råstoffutivnning i reguleringsplan datert 05.09.2013 med plan-ID 20110009 og navn «Reguleringsplan for Gammelseterbrekka grustak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus og stein som hovedsakelig vil benyttes som veigrus. Det er estimert et årlig uttak på om lag 2.000 m3 og et totalt uttak på 70.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 14. juli 2017