Galsomelen grustak i Nordreisa kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Uttaksområdet Galsomelen er lokalisert på gnr. bnr. 19/1 i Nordreisa kommune. Totalt omsøkt område er om lag 31 dekar og fremgår av kart over omsøkt område på side fire i høringsvedlegget. Omsøkt område er i reguleringsplan av 14. desember 2006 «Galsomelen grusuttak 19/1» regulert til masseuttak. Det blir oppgitt i søknaden at forekomsten består av løsmasser, sand og grus. Massene vil ifølge søknaden bli benyttet til betongproduksjon og fyllmasser. Totalvolum for uttaket er anslått til 100 000 – 150 000 m3. Forventet årlig uttak er 10 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 29. juni 2017