Fuglår massetak i Overhalla kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra J. Barlien Transport AS.

Søknaden gjelder Fuglår massetak på gbnr. 61/1 i Overhalla kommune. Omsøkt område er om lag 68 dekar og fremgår kart i høringsvedlegget på s. 21. Omsøkt område ligger innenfor uttaksgrense markert med rød strek på kartet. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 20 000 m3 og totalt uttak på om lag 1 000 000 m3. Området er regulert til område for steintak/landbruk i detaljreguleringsplan for «Steintak Fuglår», datert 26. mars 2019.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 15. mai 2020