Frisvoll grustak i Nesset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 frå Nesset Bygg AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på eigedomen gbnr. 73/8 i Nesset kommune. Konsesjonsarealet er på 26 daa og visest på kart som ligger ved høyringsdokumenta. Anslått totalvolum er oppgitt til ca. 170 000 m3 masse, mens antatt årleg uttaksvolum er angitt til ca. 10 000 m3 masse. Dette gir en antatt varighet på uttaket på ca. 17 år. Uttakets varighet vil variere etter marknadens etterspørsel. Bruksområdet for ressursen er bygge- og anleggsverksemd.

Tiltaket er i jamfør med reguleringsplan «Detaljregulering Frisvoll grustak», arealplan-ID 1543_20180001, vedteke 19. september 2019, regulert til steinbrot og masseuttak. Etter avslutta uttak skal området tilbakeføres til LNF-området.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høgre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventninger til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 29. november 2019