Frier Vest i Bamble kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt en søknad om driftskonsesjon fra Norsk Pukkservice AS (org.nr. 992 614 412) for uttak av stein på del av gnr/bnr. 7/4, 7/16, 7/17, 7/31, 7/32, 7/39, 7/41, 7/46 og 8/2 i Bamble kommune. Omsøkt område (hele konsesjonsområdet) er om lag 277 dekar og fremgår av kart «Konsesjonsområde Frier Vest (utvidelse Rønningsåsen) i Bamble kommune».

Årlig uttak er mellom 180 000 og 360 000 m3 og totalt uttak er anslått til 11 000 000 m3. Bruksområdet for ressursen er produksjon av byggeråstoff for salg og produksjon av steinmateriale for utfylling av nytt kaianlegg.

Området er i reguleringsplan med planid 335 datert 11. februar 2021 regulert til næringsbebyggelse og det skal i den forbindelse tas ut masser i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 7. november 2022