Freste Pukkverk i Tønsberg kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS (org. nr. 913 536 770) for uttak av mineralske masser på gbnr. 18/9 og 10, 19/13,14,15 og 18, og 20/20 i Tønsberg kommune.

Omsøkt areal er på ca. 265 daa og fremgår av kart som er en del av høringsvedleggene.

Planlagt årlig uttak er 160 000 m3 masse. Planlagt samlet uttaksvolum av mineralforekomsten er oppgitt til 6 569 000 m3 masse. Dette gir en planlagt driftstid for uttaket på ca. 41 år.

Bruksområde for mineralressursen er byggeråstoff.

Det omsøkte konsesjonsområdet er i den kommunale reguleringsplanen «Reguleringsplan for Freste Pukkverk» med planID: 3803 24002, avsatt til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 26. november 2021