Fremo grustak i Melhus kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Fremo Grus AS.

Fremo er et grustak lokalisert på gnr./bnr. 121/1 i Melhus kommune. Det omsøkte området er om lag 76 dekar og fremgår av kart på side 18 i høringsvedlegget. Det er oppgitt at forekomsten består av sand, grus og stein som leveres til produksjonsindustrien. Det er estimert et årlig uttak på om lag 25.000 m3 og et totalt uttak på 445.000 m3.

Deler av det omsøkte område er regulert til steinbrudd og massetak i detaljreguleringsplan datert 14.06.2010 med plan-ID 2010006 og navn «Detaljplan for Fremo massetak». Området som er regulert i detaljreguleringsplan er benevnt som etappe 1, 2 og 3 i driftsplan for Fremo grustak og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Området som er benevnt som etappe 4 i driftsplan for Fremo grustak er et planlagt fremtidig uttaksområde og fremgår av kart på side 14 i høringsvedlegget. Det er opplyst at planlegging av detaljregulering skal igangsettes fortløpende for det fremtidige uttaksområdet.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 11. juli 2017