Fossøya i Nord-Fron kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) har fått inn søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 frå T. Risdal Maskin og Grus.

Søknaden gjelder uttak av grus på eigedomen gbnr. 204/213 i Nord-Fron kommune. Størrelsen på det arealet som det er søkt om er 24 daa. Anslått totalvolum er 35 000 m3 masse, mens forventa årleg uttak er 3 500 m3 masse. Dette gir en forventa levetid på uttaket på ca. 10 år. Levetida på uttaket vil variere etter marknadens etterspørsel.

Uttaket drives etter en dispensasjon frå kommuneplanen, vedtatt 5. november 2002.

Saka ligg no ute til høyring. Høyringsdokumenta er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høyringsbrevet gir nærare orientering om DMF sine forventningar til høyringsfråsegna og vår handsaming av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for Bergmeisteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 25. september 2020