Foss-Vatne i Sandnes kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder massetaket Foss-Vatne som ligger på gbnr. 10/1, 10/5, 10/6 og 10/21 i Sandnes kommune. Omsøkt område er om lag 31 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 15 000 m3 og et totalt uttak på 150 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til masseuttak og i reguleringsplan for Foss-Vatne med plan nr. 2004 135, datert 24. april 2007 regulert til masseuttak. 

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 22. juni 2017