Forset Øvre i Klæbu kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Forset Grus AS.

Det søkes om uttak av fast fjell av bergarten gråvakke. I søknaden sammenfaller det omsøkte konsesjonsområdet med formålsgrensen for råstoffutvinning på 87,8 daa som vist på reguleringsplankart datert 02.03 2017, arealplan-ID 1662K2014007. Det planlegges imidlertid å oppføre en støyvoll mot den sørlige og østlige avgrensingen i det utvidede uttaket innenfor det regulerte området for utvidelsen, men utenfor det regulerte området for steinbrudd/massetak. På bakgrunn av dette settes konsesjonsområdet for utvidelsen lik det regulerte arealet for utvidelsen, på cirka 143,5 daa (steinbrudd/massetak + grøntstruktur). Det planlagte konsesjonsområdet er publisert med høringsvedlegget. Her er det omsøkte arealet tegnet sammen med eksisterende konsesjonsareal fra 01.04.2016.

I søknaden meldes det om et totalt uttak på 1 195 609 m3, og årlig uttak er estimert til 100 000 m3. Det opplyses om at massene som byggeråstoff er velegnet til kommunal­tekniske formål og til erosjonssikring.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 22. desember 2017