Forset i Klæbu kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Søbstad AS.

Søknaden gjelder uttak av grus på eiendommen gbnr. 39/1 i Klæbu kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør ca. 62,8 dekar og fremkommer av kartet i vedlegg 1 til søknaden.

Omsøkt område (gbnr. 39/1) omfattes av reguleringsplanen «Detaljregulering Forset –Tanem, gnr. /bnr. 38/2 og 39/1» (vedtatt 7.9.2017, planid. K2014005), og inngår i området «Råstoffutvinning 1». Deler av område omfattes av hensynssonen H710 «Båndlegging for regulering etter plan- og bygningsloven» (jf. § 8. 2 i reguleringsplanen). Reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser er vedlagt søknaden (se vedlegg 4 til søknaden).

For eiendommen gbnr. 38/2 er det innvilget driftskonsesjon til Forset Grus AS (vedtak datert 1.4.2016, journalnummer 14/00029-33).

Forekomsten på Forset er en viktig forsyning av byggeråstoff til Trondheimsregionen og i NGUs pukk og grusdatabase er forekomsten vurdert til å være av nasjonal betydning. I følge søker viser prøver av grusen på omsøkt areal at den er godt egnet både som tilslag til betong og asfalt. 

Totalt uttak er estimert til 1 400 000 m3 masse og årlig uttak til 140 000 m3 masse.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 21. august 2018