Fornes Øst massetak i Tromsø kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt en søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nord Vei & Anlegg AS.

Søknaden om driftskonsesjon gjelder for uttak av løsmasser og fast fjell på gbnr. 161/1 og 161/46 i Tromsø kommune. Uttaket ligger på østsiden av Forneselva sitt utløp i Kjosenfjorden.

Størrelsen på arealet er oppgitt til 198 daa. Planlagt årlig uttaksvolum er oppgitt til 65 000 m3 masse, mens planlagt samlet uttaksvolum er oppgitt til å være 1 300 000 m3 masse. Dette gir en antatt levetid på uttaket på ca. 20 år. Uttakets levetid vil imidlertid kunne variere med markedets etterspørsel etter de produserte varer.

Området er i henhold til reguleringsplan «Grustak på østre side av Fornesdeltaet, Ullsfjord», plan ID L-12 1314, regulert til masseuttak. Reguleringsplanen er vedtatt 28. februar 2001. Aktuelt konsesjonsområde fremgår av høringsvedlegget side 43.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 3. juni 2020