Forlotten massetak i Tolga kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Forlotten massetak er et grustak lokalisert på gbnr. 10/28 og 10/12 i Tolga kommune. Det omsøkte området er i søknaden angitt å være 35 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert til massetak Forlotten, datert 30.03.2011. I søknaden om driftskonsesjon har søker opplyst at forekomsten som planlegges utvunnet består av elvegrus. Totalvolum for uttaket er anslått til ca. 200 000 m3. Forventet årlig uttak er om lag 10 000m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 28. April 2017