Fonnåkroken massetak i Engerdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Geir Egil Gjermunds (enkeltpersonsforetak).

Fonnåkroken massetak er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 3/181 i Engerdal kommune. Det omsøkte området er om lag 41,8 dekar og fremgår av kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til «råstoffutvinning» i reguleringsplan datert 26.10.2017 med plan-ID 2012 0200 og navn «Fonnåkroken massetak». Det er oppgitt at forekomsten består av morenemasser som hovedsakelig vil benyttes til veg og tomtebygging. Det er estimert et årlig uttak på om lag 4 500 m3 og et totalt uttak på 250 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 12. september 2018