Folefalla steinbrudd og masseuttak i Evje og Hornes kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Nomeland Maskin AS.

Søknaden gjelder Folefalla masseuttak på gbnr. 53/3 i Evje og Hornes kommune. Omsøkt område er på om lag 50 daa og fremgår av kart i høringsvedlegget. Planlagt uttaksvolum i løpet av driftsperioden er på ca. 415 000 m3. Massene er vurdert som godt egnet til opparbeidelse av veger og tomter.

Uttaksområdet er regulert til steinbrudd/masseuttak i «Detaljregulering for Folefalla massetak» - plan.Id: 201602.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 3. februar 2023