Fokserød pukkverk i Sandefjord kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Veidekke Industri AS.

Veidekke Industri AS søker om driftskonsesjon for Fokserød pukkverk i Sandefjord kommune. Størrelsen på omsøkt areal er ca. 437 daa. Ifølge tiltakshaver er det samlede uttaksvolumet innenfor uttaksområdet 16 000 000 m3. De planlegger et årlig uttak på 400 000 m3. Tiltakshaver viser til at den årlige uttaksmengden vil kunne variere med markedssituasjonen, slik at det årlige uttaket må oppfattes som et anslag. Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.

Tiltakshaver planlegger uttak av byggeråstoff, nærmere bestemt larvikitt. Forekomsten er planlagt brukt som tilslag til betong og asfalt samt til vegbygging.

Området er i «reguleringsplan for Fokserødskogen pukkverk» med plan ID: 20150001, vedtatt den 28. november 2017 regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 4. desember 2018