Flaten massetak i Gausdal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Veidekke Industri AS.

Flaten er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 34/9 og 5/1 i Gausdal kommune. Det omsøkte området er om lag 49 dekar og fremgår av kart på side 26 i høringsvedlegget. Omsøkt område er avsatt til masseuttak i kommunens arealplan datert 02.02.2006. Videre er omsøkt område regulert til masseuttak i reguleringsplan av 11.11.1997 med navn «Reguleringsplan for Skogstad». Det er oppgitt at forekomsten består av sand, grus og stein som hovedsakelig vil benyttes som tilslag til betong, pussesand, støtsand, filtersand rundt infiltrasjonsgrøfter og dressing til fotballbaner. Det er estimert et årlig uttak på om lag 10.000 m3 og et totalt uttak på 445.000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 10. juli 2017