Flakstadtind i Flakstad kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Rasmussen Anlegg AS.

Flakstadtind er lokalisert på gnr./bnr. 30/1 i Flakstad kommune. Totalt omsøkt område er 101 dekar og fremgår av kart over konsesjonsområdet på side 4 i høringsvedlegget. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. Det er oppgitt i søknaden at driften i hovedsak omfatter uttak av fast fjell. Råstoffene skal blant annet benyttes til ulike bygg- og veiformål. Det er estimert et årlig uttak på 2000 m3 og et totaluttak på omkring 480 000 m3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 30. April 2018