Fjuk skog masseuttak i Lillestrøm kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Egeberg Singel & Pukk AS.

Søknaden gjelder Fjuk skog masseuttak på gbnr. 312/33 (tidligere 112/33) i Lillestrøm kommune. Omsøkt område er om lag 78 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14 og 15. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 15 000 m3 og totalt uttak på om lag 150 000 m3. Området er i reguleringsplan for Fjuk skog masseuttak, vedtatt 17. juni 1999, regulert til blant annet masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 18. november 2020