Fjølvika steinbrudd i Indre Fosen kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Farbu og Gausen AS.

Søknaden gjelder Fjølvika masseuttak på gårds- og bruksnummer 319/1 i Indre Fosen kommune. Omsøkt område er om lag 24 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 12 og 13. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 10 000 m3 og totalt uttak på om lag 600 000 m3. Området er i reguleringsplan for Fjølvika steinbrudd, Plan ID 2019004, regulert til blant annet steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Ladebekken 50 7066 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 8. April 2021