Fjellhaugvegen massetak i Østre Toten kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Toten Almenning lodd nr. 5.

Toten Almenning lodd nr. 5 søker om driftskonsesjon for Fjellhaugvegen massetak i Østre Toten kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 13 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 311/1. Kart på side 4 og 5 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde.

Ifølge tiltakshaver skal det tas ut fast fjell som i hovedsak består av syenitt. Massene skal benyttes til pukkproduksjon for vedlikehold av eget vegnett. Totalvolum for uttaket er anslått til 107 000 m3 med et årlig uttak på ca. 2000 m3.

Uttaksområdet er i henhold til reguleringsplan «Detaljregulering Fjellhaugvegen massetak», planID 20170005, vedtatt 9. mai 2018, regulert til steinbrudd og masseuttak.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Fredag, 27. september 2019