Fiskløselv pukkverk i Hattfjelldal kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra YIT Norge AS.

Søknaden gjelder Fiskløselv pukkverk på gbnr. 1/181 og 1/233 i Hattfjelldal kommune. Omsøkt område er om lag 49 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 14. Det er anslått et årlig uttak av fast fjell på om lag 6000 m3 og totalt uttak på om lag 380 000 m3. Området er avsatt til masseuttak i kommuneplanens arealdel og regulert til masseuttak i «Utvidelse av fjellmassetak Fiskløselv», datert 17. mars 1995.

Det er i søknaden oppgitt at forekomsten hovedsakelig består av kalkstein som skal knuses til pukk. Massene skal blant annet brukes som tilslag til asfalt og betong.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknadene.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 11. desember 2019