Fines fjelltak i Verran kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Peab Asfalt Norge AS.

Søknaden gjelder uttak av fjell på gårds- og bruksnummer 58/1 og 58/10 i Verran kommune. Uttaket er allerede igangsatt. Steinbruddet består av en grålig fin- middelskornet øyegneis, granitt, feltspatisk bergart. Gabbro finnes lengre inn i forekomsten.

På grunn av senere justeringer av driftsplanen, er de tall for uttaket som fremkommer av søknadsskjema feil. I henhold til driftsplan er totalt uttaksvolum for den omsøkte delen av uttaket cirka 5 millioner m3 fast fjell. Årlig antatt uttaksvolum vil ligge mellom 10 000 og 100 000 m3 fast fjell. Dette gir en driftstid for denne delen av uttaket på mellom 50 til 500 år.

Det aktuelle området er en del av en større reguleringsplan, «Steinbrudd og industriområde på Fines», vedtatt i juni 2001. Gjeldende regulering gjelder for et område på circa 632 daa regulert til steinbrudd. Konsesjonssøknaden som nå sendes ut på høring gjelder et mindre område, størrelse cirka 129 daa, som ligger innenfor området for gjeldende reguleringsplan. For en nærmere angivelse av omsøkt område, vises til kart over konsesjonsområde som ligger ved høringsdokumentene.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Torsdag, 6. desember 2018