Fautgården i Namdalseid kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter § 43 i lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) fra Nils Kaldahl Anlegg & Transport AS.

Fautgården er et massetak lokalisert på gnr./bnr. 149/4 i Namdalseid kommune. Fautgården massetak er videre lokalisert innenfor reinbeitedistrikt nr. 6 «Fovsen-Njaarke». Det omsøkte området er om lag 65 dekar og fremgår av kart på side 16 i høringsvedlegget. Omsøkt område er regulert til massetak/landbruk i reguleringsplan datert 15.11.2007 med navn «Nausthaugen/Fautgård massetak». Det er oppgitt at forekomsten består av grus som hovedsakelig vil benyttes til oppbygging av veier, plasser, tomter og keballegging, samt benyttes som omfyllingsmasse og strøsand/pussand. Det er estimert et årlig uttak på om lag 2.000 lm3 og et totalt uttak på 340.000 fm3.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Onsdag, 13. september 2017