Evenes (Høgås steinbrudd) i Evenes kommune – driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43 fra Høgås Transport AS.

Høgås Transport AS søker om driftskonsesjon for Evenes (Høgås steinbrudd) i Evenes kommune. Omsøkt konsesjonsområde utgjør et areal på 22 dekar og er lokalisert på eiendommen gnr./bnr. 5/26. DMF bemerker at det er oppgitt feil størrelse i driftsplanens punkt 3.3. Kart på side 4 i høringsvedlegget viser omsøkt konsesjonsområde. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til område for råstoffutvinning. Videre er området lokalisert innenfor reinbeitedistrikt 22 Roabat/Grovfjord.

Bergarten som skal utvinnes består av kalkholdig stein, som skal benyttes til underfylling av tomter og veibygging. Anslått totalvolum for uttaksvirksomheten er 50 – 100 000 m3 og et årlig uttak på 10 – 15 000 m3. DMF bemerker at årlig uttak kan variere som følge av etterspørsel i det åpne marked.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Mandag, 23. september 2019