Estensmo grustak i Tynset kommune - driftskonsesjon

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) har mottatt søknad om driftskonsesjon etter mineralloven § 43.

Søknaden gjelder Estensmo grustak på gbnr. 149/1 i Tynset kommune. Omsøkt område er om lag 25 dekar og fremgår av kart i høringsvedlegget på s. 4. Det er anslått et årlig uttak av løsmasser på 2000 m3 og totale gjenstående volum er beregnet til 75 000 m3. Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til grusuttak og regulert til grustak i reguleringsplan for Estensmoen – Kvikneskogen, datert 9. mars 1992. Tiltakshaver opplyser i søknaden at forekomsten består av løsmasser til bruk på lokale veger og som et tilskudd til den tilstøtende gården.

Saken ligger nå ute til høring. Høringsdokumentene er tilgjengelig i menyen til høyre.

Høringsbrevet gir nærmere orientering om DMF sine forventninger til høringsuttalelsene og vår behandling av søknaden.

Høringsuttalelser
Send med epost til
Send med post til
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard Postboks 3021 Lade 7441 Trondheim
Frist for å avgi høringsuttalelser
Tirsdag, 11. juli 2017